Systémy včasné výstrahy

Posílení systémů včasné výstrahy, zpřístupňování informací veřejné správě, vzdělávacím institucím i firmám a sdílení globální odpovědnosti

Mezi nejrychlejší způsoby sdílení informací a přímé komunikace s uživateli patří v současné době otevřené internetové portály. Jejich základní funkce je monitorování dopadů projevů počasí a současně jejich krátkodobá (dny) resp. střednědobá prognóza (měsíce).

Tato cesta se osvědčila u všech skupin uživatelů, které tvoří:

  • Odborná veřejnost – především zemědělci, lesníci, agroekologové, krajináři, hydrologové ·
  • Státní správa – MZe, MŽP, kraje, obce
  • Vědecká komunita – postupy a metody zpracování dat jsou zpřístupněny formou publikací v oponovaných časopisech
  • Akademická obec – s důrazem na využití informací ve výuce
  • Média – dopady extrémů počasí

CzechGlobe již v současné době provozuje několik portálů, které poskytují včasná varování před extrémy počasí, usnadňují a podporují adaptaci na dopady klimatické změny a v neposlední řadě napomáhají správnému rozhodování jak firem, tak veřejných institucí, obcí i samosprávných celků v České republice. Patří sem:

Portál monitoringu a předpovědi půdního sucha. Kombinuje data pozemních měření, dynamického modelu vodní bilance, metod dálkového průzkumu Země a pozorování široké sítě zpravodajů.

Monitoring vývoje rostlin a nástupu jejich fenologických fází jako odrazu průběhu počasí.

Monitoring a předpověď požárního počasí jako prevence lesních požárů a požárů nelesní vegetace (např. v zemědělství).

Portál zaměřený na popis dlouhodobého vývoje klimatických podmínek, meteorologických extrémů a jejich dopadů na zemědělství, lesnictví, vodní režim a krajinu.

Předpověď výnosů vybraných polních plodin na okresní a krajské úrovni. Informace jsou primárně určeny pro zemědělce.

Monitoring a předpověď podmínek vhodných pro výskyt chorob, škůdců a agrometeorologických rizik pro polní plodiny. Informace jsou primárně určeny pro zemědělce.

Přejít nahoru
Scroll to Top