program

TransAdapt

Translace poznatků a transfer postupů pro adaptaci na klimatickou změnu

do zemědělské a lesnické praxe a veřejné správy: co-creative přístup

Translace poznatků a transfer postupů pro adaptaci na klimatickou změnu do zemědělské a lesnické praxe a veřejné správy: co-creative přístup

Program podporovaný Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Národního programu obnovy se zaměřuje na návrhy adaptačních opatření vedoucích ke zvýšení záchytu vody v krajině, stability obhospodařovaných ekosystémů, snížení emisí skleníkových plynů souvisejících se zemědělskou výrobou, zvyšování sekvestrační schopnosti lesů a zemědělských půd pro uhlík, snížení rizik půdní eroze a eutrofizace či znečištění povrchových a podzemních vod s cílem ozdravení půd a zvýšení pestrosti krajiny.

TransAdapt propojí všechny činnosti, které naplňují obsah adaptačních strategií beroucích v úvahu globální i lokální faktory. Vybuduje a zprovozní veřejné informační systémy bezpečnostních rizik souvisejících s dopady klimatické změny.

TransAdapt je založen na čtyřech aktivitách integrujících monitoring a předpovědi, družicové mapy, matematické modely různé úrovně a komplexnosti do systémů, které umožňují odhadnout komplexní dopady adaptačních a mitigačních opatření. Při všech aktivitách je kladen důraz právě na posílení resilience zemědělství a lesnictví k probíhající klimatické změně, a to s vědomím nutnosti omezovat úroveň emisí skleníkových plynů.

Aktivity programu

ADAPTDYJE_2021

Nový projekt AdaptDyje_2021 pro koordinaci adaptačních opatření v povodí řeky Dyje

POVODÍ ŽELIVKY

Systém sledování a předpovědí důsledků změny klimatu pro strategický zdroj vody v povodí Želivky

UHLÍK V ČESKÉ KRAJINĚ

Uhlíkový cyklus lze považovat za jeden z “pilířů” koloběhu látek a s ním spojené výměny energie.

SYSTÉMY VČASNÉ VÝSTRAHY

Mezi nejrychlejší způsoby sdílení informací s uživateli patří v současné době otevřené internetové portály.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i..

CzechGlobe je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence, zkoumající pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení a postupů probíhající globální změnu, její projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost.

Partneři programu

Přejít nahoru
Scroll to Top