AdaptDyje 2021

AdaptDyje_2021 pro koordinaci adaptačních opatření v povodí řeky Dyje

Aktivita č. 1 navazuje na projekt AdaptDyje_2020 – projekt Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe a Povodí Moravy, v rámci kterého byl díky spolupráci dvou zmíněných institucí a firmy DHI připraven simulační nástroj založený na modelu MIKE SHE/HYDRO v prostorovém rozlišení 200 m pro povodí Svratky a 500 m pro povodí Dyje.

Byla vytvořena  plně funkční verze nástroje pro komplexní a integrované hydrologické simulace a objektivní holisticky pojaté posuzování adaptačních opatření v podmínkách klimatické změny.

Program TransAdapt rozšíří portfolio testovaných adaptačních opatření s detailní kalibrací a validací jak pomocí bodových měření (průtoky na tocích, hladiny podzemních vod, hladiny v nádržích, půdní vlhkosti a evapotranspirace), tak prostorově distribuovaných satelitních dat aktuální evapotranspirace. Dále integruje do modelu radarová data srážek s cílem zpřesnit prostorovou distribuci hydrologických procesů, výrazně zpřesnit algoritmy výpočtu evapotranspirace, zpřesnit vstupní data vegetace pomocí satelitních pozorování a optimalizace parametrů, zpřesnit vstupní data o půdě a zpřesnit vstupní data o vertikální distribuci kořenů. Využije stochastického generátoru pro přípravu řádově desítek klimatických scénářů a následně provedení analýz nejistot budoucí vodní bilance krajiny.

Dalším klíčovým aspektem této aktivity bude mnohem detailnější zohlednění urbanizovaných oblastí do simulací vodní bilance krajiny.

Přejít nahoru
Scroll to Top